Kundalini Yoga

De tijd waarin we lev­en vraagt van ons een enorme capaciteit aan kracht, flex­i­biliteit en gratie. De aarde en de men­sheid zijn bezig met het opscho­nen van het onder­be­wustz­i­jn en een nieuw bewustz­i­jn te ves­ti­gen. Oude patro­nen en diepe emoties komen aan het opper­vlak. Kun­dali­ni Yoga ver­snelt het indi­vidu­ele pro­ces en biedt de tech­nieken om aan onszelf te werken. We zijn daar­door in staat om mee te groeien in een snel veran­derende wereld.

Kun­dali­ni is de lev­ensen­ergie die in ons alle­maal aan­wezig is. Het ligt sluimerend aan de basis van onze ruggen­graat. Met Kun­dali­ni Yoga wekken we deze energie op en bren­gen we haar via de 7 energiecen­tra (chakra’s) omhoog. Deze energiecen­tra wor­den daar­door ges­tim­uleerd en in bal­ans gebracht.

De yoga en med­i­taties werken op de geest, het zenuw­s­telsel en klieren­s­telsel. Dit geeft je de directe ervar­ing waar Kun­dali­ni Yoga zo bek­end om staat. De tech­nieken bestaande uit pranaya­ma, kriya’s, med­i­taties en mantra’s, helpen om stress los te lat­en, diep te ontspan­nen, trans­formeren en te helen. Ze ver­groten ons kaliber, en lat­en ons excellereren. Met Kun­dali­ni Yoga kun je ook doel­gericht en effec­tief die delen van je lev­en aan­pakken die het meest om aan­dacht vra­gen.

 

  • Japji Sahib

    Voor je ocht­end­sad­hana kun je HIER de Japji Sahib (ocht­endgebed) down­load­en.


 

As you train your mind, shock­ing­ly it brings you pros­per­i­ty as well as the fac­ul­ty to main­tain it.

Yogi Bha­jan

Toegepaste tech­nieken

In Kun­dali­ni Yoga beschikken we over een ruim aan­tal ademhal­ing­stech­nieken. Prana = adem (sub­tiele lev­en­skracht), yama = beheers­ing. Kun­dali­ni Yoga gebruikt ademhal­ing­stech­nieken op een weten­schap­pelijke manier om de toe­s­tand van energie te veran­deren. Ook reini­gen we d.m.v. effec­tieve ademhal­ing de nadis (kanalen voor de stroom van prana).

Een serie fysieke oefenin­gen die je kunt beschouwen als een recept. De oefenin­gen bin­nen een kriya liggen vast, ook qua vol­go­rde. Ze beogen net als de pranaya­ma een gewenst effect.

Hand­posi­tie. De hand is magisch alswel func­tion­eel. Elk gebied van de hand reflecteert een bepaald gebied in het lichaam of in de herse­nen. Door buigen, kruisen, strekken of aan­rak­en van vingers onder­ling en gebieden van de hand­palm, kun­nen we doel­gericht com­mu­niceren met lichaam en geest. De han­den wor­den als het ware een toet­sen­bord voor invo­er in onze geest-lichaam com­put­er.

Het doel van med­i­tatie is het zuiv­eren van het onder­be­wustz­i­jn en het in lijn bren­gen van de geest met de ziel. In stil­temed­i­tatie kom je tot je wezen­lijke kern; je raakt geïn­spireerd puur van bin­nenu­it. Alle prikkels van en relaties tot de buiten­wereld zijn afwezig. Een moment van ervar­ing van het pure Zelf, de ziel.

Man = Geest, Tra = trilling. Emoties en gedacht­en hebben bepaalde trillin­gen, die zen­den we uit. Mantra’s hebben dat ook. Door het chanten of zin­gen van mantra’s (dat kan in stilte of d.m.v. gelu­id) beïn­vloe­den we die trillin­gen. Dit stemt ons posi­tief en ver­hoogt het bewustz­i­jn door de beteke­nis en rit­mis­che her­hal­ing ervan.

Na inspan­ning komt ontspan­ning, dus aan het einde van elke les liggen we lan­guit op de rug voor een diepe ontspan­ning. Sta de vri­jgekomen energieën toe te cir­culeren door het lichaam en in bal­ans te komen zon­der de bemoeie­nis van het ego. Na ver­loop van tijd zul je gevoeliger wor­den voor de energiepa­tro­nen in je eigen lev­en.